Vydělávejte si tím, co umíte.
Chci být lektorem

Registrace

Přečtěte si prosím pravidla projektu DoučováníPraha.cz (budou vám samozřejmě dostupná i po registraci):

I. Obecná ustanovení

a) Projekt DoučováníPraha.cz slouží ke zprostředkování doučování pro registrované lektory. Zprostředkovací služby jsou zpoplatněny jednorázovou provizí od lektorů.
b) Registrací v projektu DoučováníPraha.cz souhlasí lektor s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Škody, které vzniknou porušením těchto pravidel, jsou soudně vymahatelné. Registraci je možné kdykoliv zrušit.
c) Provozovatelem projektu je Jan Matoušek, Hořanská 396, Červené Pečky, IČ: 87805855, vedený u ŽÚ v Kolíně..

II. Registrace lektora

a) Lektorem se může stát právně bezúhonná osoba starší 15 let, která splňuje všechny potřebné podmínky k poskytování soukromé placené výuky.
b) Každá fyzická osoba smí mít u DoučováníPraha.cz maximálně jeden účet lektora, všechny údaje musí být vyplněny pravdivě.
c) Pro plné využívání funkčnosti systému (poskytování kontaktů na klienty) je třeba potvrzení mailové adresy, vyplnění všech povinných údajů a zaslání aktuálního životopisu.
d) Po registraci může lektor využívat svůj lektorský účet, k přihlášení na www.doucovanipraha.cz/lektori slouží mailová adresa a zvolené heslo.

III. Kredit a jeho dobíjení, férovka

a) K uhrazení poplatku za zprostředkování slouží tzv. kredit. Poplatek může být uhrazen při převzetí doučování nebo do 14 dnů od převzetí (tzv. férovka).
b) Kredit lze navýšit pomocí platební brány GoPay nebo převodem na účet 2400198107/2010, variabilním symbolem je v případě převodu šestimístný kód lektora (viz sekce Finance v menu lektora). Kredit je navýšen lektorovi ihned po zaregistrování platby.
c) Pokud je v okamžiku převzetí doučování výše kreditu větší nebo rovna výši provize za kontakt, je pohledávka splacena ihned, v opačném případě se při převzetí vytvoří dluh (férovka), který musí být dorovnán navýšením kreditu do 14 dnů od převzetí.
d) Pokud má lektor nesplacenou férovku, nemůže si převzít neadresnou objednávku na férovku.
e) Lektor má právo nechat si kdykoliv vrátit kredit v aktuální výši, kromě případu, kdy má nesplacenou férovku. Kredit dobitý přes GoPay, který nebyl využit k platbě za doučování, se vrací se srážkou 2,5%.

IV. Neadresná objednávka (NO)

a) Poptávky klientů, kteří si nezvolili k výuce konkrétního lektora, se zobrazují v menu lektora v sekci "Volná doučování", lektoři se o nich mohou nechat informovat mailem.
b) Kontakt na klienta získá vždy lektor, který si toto doučování zabere v menu lektora jako první (pomocí předdobitého kreditu nebo na férovku). Kontakt (e-mail a telefon na klienta z jedné konkrétní objednávky) vždy získá pouze jeden lektor.
c) V případě NO je odměna lektora za výuku pevně daná, lektor ji nemá právo měnit a je uvedena v ceníku.
d) Lektor je při převzetí povinen akceptovat všechna přání zákazníka uvedená v objednávce.
e) Pokud klient výslovně vyžaduje kontakt e-mailem, pošle lektor e-mail, v opačném případě zavolá, a to ihned po převzetí doučování. Výjimkou je převzetí ve večerních či nočních hodinách, kdy lektor zavolá klientovi následující ráno.
f) Dojíždění lektora k zákazníkovi je v případě NO zdarma, pokud klient nerozhodne z vlastní iniciativy jinak.
g) Pokud lektor při kontaktu s doučovaným zjistí, že se podstatně změnila situace popsaná v objednávce, případně z vážných důvodů nemůže výuku tohoto klienta realizovat, zeptá se klienta, zda má zájem o náhradního lektora DoučováníPraha.cz, a dá toto administrátorům neprodleně vědět prostřednictvím rušení doučování v menu lektora (viz také VII.a).

V. Profily lektorů

a) Vytvoření profilu lektora je doporučené, nikoli však povinné. Lektoři, kteří si nenechají zobrazovat profil, mohou využívat funkce NO popsané v odst. IV. Údaje, které lektor v profilu vyplní, se zobrazují klientům na www.doucovanipraha.cz.
b) Lektor má právo určit si v profilu svobodně cenu za doučování i za dojíždění.
c) Lektory, kteří si nechají zobrazovat svůj profil, mohou kontaktovat klienti přímo, poptávka se posílá jen lektorům, které si klient vybere. Příslušní lektoři jsou o takové objednávce informováni e-mailem a SMS.
d) Lektor je povinen poptávané doučování do 24 hodin převzít nebo odmítnout v menu lektora. Při nedodržení této lhůty je lektorův profil dočasně deaktivován. Lektor si jej může znovu aktivovat. Při druhém nedodržení je tato znovuaktivace zpoplatněna poplatkem 30 Kč, při každém dalším se pak tento poplatek o 30 Kč zvyšuje (tedy např. znovuaktivace po třetím nedodržení lhůty stojí 60 Kč).
e) Přijde-li lektorovi profilová objednávka (dále jen PO), může si ji vzít jako další férovku, a to i v případě, že již nějakou férovku má.
f) Lektor nesmí uvádět v profilu své kontaktní údaje.
g) Lektor nemůže mít zapnuto zobrazování profilu, nemá-li aktivovaný lektorský účet, a dále pak při záporném kreditu.

VI. Topování profilu lektora

a) Placené služby topování profilu mohou využívat dobrovolně všichni lektoři, kteří si nechávají veřejně zobrazovat svůj profil lektora. Pro využití této služby, musí mít lektor předdobitý kredit, nelze si nechat topovat profil na dluh.
b) Při použití vyhledávacího filtru v prvním kroku objednávky se klientům zobrazí na prvních pozicích barevně odlišené topované profily a na dalších pozicích v náhodném pořadí netopované profily.
c) Různé výsledky vyhledávacího filtru pro jednoho uživatele během jedné hodiny se počítají jako jedno zobrazení. Jako výsledek vyhledávacího filtru se zobrazí vždy maximálně tři náhodně vybrané topované profily, je-li topovaných profilů, které vyhovují nastavení filtru, v tu chvíli více, zobrazí se ostatní netopovaně v náhodném pořadí mezi ostatními, a to zdarma.
d) Poplatek za topování je uveden v tabulce na stránce s nastavením topování (viz výše) a představuje cenu za jedno topované zobrazení profilu lektora ve výsledcích vyhledávacího filtru popsané v bodech b) a c). Poplatek se ihned odečte z aktuální výše lektorova kreditu.
e) Topování profilu se nastavuje po kliknutí na odkaz „Můj profil: ne/topován“ v levé horní části menu lektora. Lektor si určí předměty k topování a částku až do výše předdobitého kreditu, kterou chce na topování vynaložit. Tuto částku lze v průběhu topování měnit. Částka se v průběhu topování automaticky snižuje a poté, co dosáhne 0 Kč, je topování ukončeno.
f) Byl-li profil zobrazen topovaně při vyhledávání více topovaných předmětů, cena za zobrazení je cena nejlevnějšího předmětu. Pokud u některého z nich není nastaveno topování, pak se váš profil topovaně nezobrazí.
g) Zaplacením poplatku za topování profilu lektora nevzniká lektorovi nárok na doručení profilové objednávky nebo její převzetí.

VII. Vracení provizí

a) V případě, že se domluva výuky neuskuteční z viny na straně klienta, je lektorovi vrácen poplatek za zprostředkování, případně zrušena férovka. Tato žádost se podává v menu lektora, musí být řádně zdůvodněna a odeslána ihned po vzniku důvodu ke zrušení. Lhůta pro odeslání žádosti je 14 dní od převzetí, při pozdějším podání jí lze vyhovět pouze v závažných případech.
b) V případě, že se vinou klienta uskuteční jiný počet lekcí (1 lekce = 60 min. výuky), než bylo avizováno v objednávce, je lektor povinen toto nahlásit a poplatek za doučování mu bude příslušně upraven. Stejný postup platí v případě změny počtu osob.

VIII. Sankce

a) Při kladném vyřízení žádosti o zrušení doučování (viz VII.a) se vrací zprostředkovací poplatek. V případě chybného či nezodpovědného postupu lektora mu může být udělena pokuta až do plné výše zprostředkovacího poplatku, zejména pak při zrušení doučování po lhůtě 14 dní od převzetí. O udělení této pokuty rozhoduje DoučováníPraha.cz.
b) Při pozdním splacení férovky se k výši nesplacené férovky přičte pokuta za prodlení ve výši 100 Kč až 300 Kč, viz tabulka sankcí.

IX. Ukončení spolupráce

a) Spolupráce zaniká zrušením účtu lektora, a to:
  • ze svobodné volby lektora přímo v menu lektora,
  • po roce neaktivity (bez přihlášení) na DoučováníPraha.cz,
  • po důvodné stížnosti klienta ohledně kvality výuky a po vzájemné domluvě,
  • po nedodržení některého z výše uvedených pravidel, podvodném jednání, zejména nezaplacení férovky nebo pokuty, neohlášení vyššího počtu lekcí, využívání více účtů lektora, uvedení nepravdivých údajů atp.
b) Administrátoři mají právo lektorovi účet po předchozím upozornění deaktivovat nebo smazat bez udání důvodu.
c) Nevyužitý kredit je ve všech případech (po splacení veškerých pohledávek vůči DoučováníPraha.cz) vratný. V případě, že byl lektorův účet zrušen automaticky nebo administrátorem a lektor má nárok na vrácení kreditu, bude o tomto neprodleně informován e-mailem a vybídnut k zaslání čísla bankovního účtu. Pokud tak neučiní do 30 dnů od zrušení lektorského účtu, jeho kredit propadá ve prospěch DoučováníPraha.cz.

X. Osobní údaje a jejich zpracování

a) Osobní údaje lektorů jsou zpracovávány dle podmínek zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění (o ochraně osobních údajů). Více viz Zásady ochrany osobních údajů.
b) Osobní údaje uvedené lektorem při registraci jsou zpracovávány za účelem zprostředkování služby doučování, a to výhradně v elektronické podobě ve webové aplikaci projektu DoučováníPraha.cz. K archivaci osobních údajů dochází pouze za účelem zamezení duplicity lektorských účtů. Archivuje se jméno a příjmení lektora, e-mail, telefonní číslo. Archivované údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.
c) S tímto vyslovuje lektor při registraci do projektu DoučováníPraha.cz svůj souhlas.
d) V případě, že lektor nesplatí férovku a případnou pokutu do 70 dnů od převzetí doučování, vyhrazuje si provozovatel právo zveřejnit jméno lektora, jeho adresu, dlužnou částku a neurčující část lektorova e-mailu a telefonu na stránce se seznamem dlužníků. Po vyrovnání dluhu provozovatel lektora z této stránky neprodleně odstraní.

XI. Závěrečná ustanovení

a) DoučováníPraha.cz se zavazuje uchovávat údaje poskytnuté lektorem pouze pro vlastní potřeby a neposkytovat je třetím osobám. Výjimkou je zaslání mailové adresy a telefonního čísla klientům při převzetí jejich poptávky v rámci informačního mailu a zveřejnění údajů zobrazených v profilu lektora, jež jsou veřejně přístupné.
b) Lektor se zavazuje poskytovat výuku v nejlepší možné kvalitě, jakékoliv skutečnosti, které by mohly ovlivnit jeho profesionalitu a dobré jméno DoučováníPraha.cz, je povinen bezprostředně ohlásit.
c) DoučováníPraha.cz neodpovídá za případné škody vzniklé výpadkem funkčnosti webu, odesílání mailů nebo SMS zpráv. Rovněž nenese odpovědnost za škody způsobené nedostatečným zabezpečením účtu lektora.
d) DoučováníPraha.cz si vyhrazuje možnost uvedená pravidla, ceny a částky změnit, tyto změny se nebudou vztahovat na probíhající akce a lektoři budou o takovýchto změnách vždy informováni.
e) Zdanění příjmů lektora a jakékoliv další právní náležitosti jeho činnosti jsou plně v odpovědnosti lektora.

Údaje potřebné k registraci

Tento web patří k projektu Doučka.cz, který spojuje lektory a studenty v 9 městech ČR.

kontakt@doucovanipraha.cz, telefon: 776 430 601

Provozovatel: Jan Matoušek, Hořanská 396, Červené Pečky, IČ: 87805855, vedený u ŽÚ v Kolíně.

Zásady ochrany osobních údajů